Transport Volume Statistics
    May-2000
Date Day Ridership Counts
May.1  Mon  639,790
May.2  Tue  681,541
May.3  Wed  690,711
May.4  Thu  676,923
May.5  Fri  714,021
May.6  Sat  817,575
May.7  Sun  631,690
May.8  Mon  677,242
May.9  Tue  673,452
May.10  Wed  712,945
May.11  Thu  695,190
May.12  Fri  765,237
May.13  Sat  738,890
May.14  Sun  617,047
May.15  Mon  685,807
May.16  Tue  685,334
May.17  Wed  691,006
May.18  Thu  684,498
May.19  Fri  712,184
May.20  Sat  862,220
May.21  Sun  621,041
May.22  Mon  677,243
May.23  Tue  665,341
May.24  Wed  679,351
May.25  Thu  674,869
May.26  Fri  727,927
May.27  Sat  726,836
May.28  Sun  585,182
May.29  Mon  659,406
May.30  Tue  669,013
May.31  Wed  686,675
     
Monthly Total Ridership 21,426,187
Average Daily Transport Ridership in May 691,167
 Note: Unit=trips