Transport Volume Statistics
    May-2005
Date Day Ridership Counts
May.1  Sun  840,784
May.2  Mon  907,017
May.3  Tue  1,013,499
May.4  Wed  1,023,027
May.5  Thu  1,030,857
May.6  Fri  1,120,237
May.7  Sat  962,834
May.8  Sun  744,235
May.9  Mon  998,897
May.10  Tue  1,005,734
May.11  Wed  1,023,167
May.12  Thu  987,805
May.13  Fri  1,111,662
May.14  Sat  921,705
May.15  Sun  760,290
May.16  Mon  1,000,800
May.17  Tue  1,001,166
May.18  Wed  1,007,152
May.19  Thu  998,674
May.20  Fri  1,117,852
May.21  Sat  1,032,366
May.22  Sun  848,640
May.23  Mon  981,043
May.24  Tue  974,642
May.25  Wed  1,008,722
May.26  Thu  998,357
May.27  Fri  1,107,555
May.28  Sat  943,530
May.29  Sun  811,237
May.30  Mon  984,975
May.31  Tue  983,165
     
Monthly Total Ridership 30,251,626
Average Daily Transport Ridership in May 975,859
 Note: Unit=trips