Transport Volume Statistics
    May-2006
Date Day Ridership Counts
May.1  Mon  908,626
May.2  Tue  1,016,008
May.3  Wed  1,040,237
May.4  Thu  1,040,130
May.5  Fri  1,153,799
May.6  Sat  1,010,814
May.7  Sun  813,706
May.8  Mon  1,018,751
May.9  Tue  1,029,304
May.10  Wed  1,045,441
May.11  Thu  1,035,621
May.12  Fri  1,161,232
May.13  Sat  948,406
May.14  Sun  715,877
May.15  Mon  1,006,348
May.16  Tue  1,026,482
May.17  Wed  1,001,428
May.18  Thu  1,031,408
May.19  Fri  1,127,634
May.20  Sat  1,060,431
May.21  Sun  868,988
May.22  Mon  992,342
May.23  Tue  1,005,611
May.24  Wed  1,037,350
May.25  Thu  1,032,671
May.26  Fri  1,159,319
May.27  Sat  993,310
May.28  Sun  765,329
May.29  Mon  1,030,368
May.30  Tue  1,078,289
May.31  Wed  716,093
     
Monthly Total Ridership 30,871,353
Average Daily Transport Ridership in May 995,850
 Note: Unit=trips